วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552


บทความเกี่ยวกับดนตรี ปริญญานิพนธ์ ทางดานมานุษยดุริยางควิทยา
(Ethnomusicology)

จะใช้ของใครเลือกดูเองละกัน!
- ดนตรี คีตา เวหา อิเล็กทรอนิกส์ โดย นรเศรษฐ์ หมัดคง

- ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ โดย กิตติชัย รัตนพันธ์

- ดนตรีกับวิถีชีวิตของชาวไทพวนที่แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยปรชาชนลาว โดย โดยโพไช สุนนะลาด

- ดนตรีคือเรา โดย ทนง แจ่มวิมล

- ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- ดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดย บุญลอย จันทร์ทอง

- การศึกษาสภาพการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 = The state of music instruction in junior high schools ; in educational region 4 โดย เชิดศักดิ์ ศรียาภัย,

- การวิเคราะห์เพลงแขกสี่เกลอเถา = Musical style of "Khaek Si Kler Thao", a Thai traditional wind ensemble music โดย ธนิน กระแสร์,

- การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษากรณีสกุลพาทยโกศลและสกุลศิลปบรรเลง = Transmission of traditional Thai music in modern Thai society : Case study of Phatayakosol and Silapabanleng families โดย วิมาลา ศิริพงษ์
- การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีศึกษาเรื่อง "ทฤษฎีโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคำแหงด้วยวิธีสอนแบบอนุมานวิธีกับวิธีสอนแบบอุปมานวิธี = A comparative study of music education achievement on "Rudiment of music theory" of M.S.1 students at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University by using deductive method and inductive method โดย จิรศักดิ์ กิติกาวงศ์
- การวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ = Measurement and evaluation of music performance courses in Rajabhat Institutes, Thailand โดย ศิลปชัย กงตาล

- การสอนวิชาสังคีตนิยมในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ = A teaching of music appreciation course in the universities in the Northern region of Thailand โดย สมพงษ์ วงษ์ดี

- การวิจัยเพื่อตั้งระดับเสียงและบันไดเสียงมาตรฐานของดนตรีไทย = Research for Standard Pitch and Scale of Thai Music โดย สุกรี เจริญสุข

- การประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2541 ณ หอประชุม ณัฐ ภมรประวัติการประชุมวิชาการดนตรี (ครั้งที่ 3 : 2541 : มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม) โดย นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2541

- การพัฒนาชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นโดยผ่านทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในรายวิชาดนตรีสำหรับครูประถมศึกษาของสถาบันราชภัฏ = The instructional package development of fundamental music theory by practicing recorder instrument in music for elementary school teachers course of Rajabhat Institute โดย ประโมทย์ พ่อค้า

- การศึกษาสไตล์ทำนองเพลงในบทประพันธ์ของแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ = Melodic style in the music composed by Manrat Srikaranonda โดย มนัส วัฒนไชยยศ

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์และทฤษฎีโน้ตสากลในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 (ศ 204) โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of recorder practice and theory of music in art for functional living course 4 by using learning center and usual method โดย ดำรงศักดิ์ ทับทิมโต

- การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ 029) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = A study of the efficiency of the instructional package for teaching fundamental khlui performing in Thai music course (arts 029) for matayomsuksa II students of Nongphai school, Petchabun province /cกุมารี สุวรรณสิงห์ โดย กุมารี สุวรรณสิงห์

- การใช้สื่อการสอนเนื้อหาวิชาดนตรีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี = The study of intructional media utilization in music for elementary school teachers. Case study : Ratchaburi Elementary School โดย สุวดี พิณประภัศร์

- การศึกษาการสอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวีดากรการดนตรี = Study of piano methods applied at Veedakorn Music Institute, Nonthaburi, Thailand โดย ปริม ฉัตรวิชัย

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการฝึกโสตประสาทในรายวิชาปฏิบัติศิลป์สากล 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างการสอนแบบแยกกระสวนจังหวะและทำนอง กับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of ear-training in the course of Music Skill I between separate rhythm and melody methodology and combination Methodology for mattayomsuksa 1, Dramatic Arts College โดย เอกลักษณ์ เล้าเจริญ

- การจัดกิจกรรมนอกเวลา ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 = Thai Northeast Folk Music Activity of Department of General Education's high school in educations region 10 โดย จักรายุทธ นพราลัย,

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการเดินเบสและการด้นเบสในดนตรีแจ๊สของชาร์ล มิงกัส เรย์ บราวน์และเอ็ดดี้โกเมส = An analysis and comparative study in walking bass line and improvisation in jazz music of Charles Mingus, Ray Brown, and Eddie Gomez โดย นพดล ถิรธราดล

- การศึกษาการใช้หลักสูตรการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด = The study of teaching and learning music education in primary school in Roi-et province, Thailand โดย วีระชัย จารย์รัตน์

- กระบวนการสอนวิชาดนตรีสากลในวิทยาลัยสารพัดช่าง = Music teaching activities of polytechnic colleges โดย ปริวัฒน์ ถานิสโร

- การจัดกิจกรรมดนตรีไทยเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = The extra-curricular activities for Thai classical music of the secondary school in Bangkok โดย ลักขณา สังฆบุตร

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดเตรียมความพร้อมในการเรียนขิมของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 วิชาขิม 1 วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ ที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการสอนแบบปกติ = A comparative study of music achievement of preparation package for khim study in secondary level at the College of Dramatic Arts, Bangkok by using critical thinking approach and conventional methodโดย นันธิดา จันทรางศุ

- การศึกษาความรู้เจตคติและการใช้เกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยของนักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง = The study of knowledge, attitude and application of Thai notation of students in Higher Certificate Thai music major, Dramatic Arts College : case study in the central part of Thailand โดย วาสนา ร่มโพธิ์

- กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ปิน ของครูศิลปินในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Leaning process in music performance of traditional music in Amphur Muang, Nan province, Thailand โดย กิจชัย ส่องเนตร
กระบวนการถ่ายทอดขิมของชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) = The process of teaching Kim of the Thai Classical Music Club under the supporting of Lhuang Praditpirho (Sorn Silapabunleng) โดย สมชาย เอี่ยมบางยุง

- การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน ผ่านทักษะขับร้องประสานเสียง = A study of the efficiency of the instructional package in the basic music theory within the choral rehearsal โดย ปิยมาภรณ์ สบายแท้

- การจัดกิจกรรมนอกเวลาดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดพะเยา = Northern folk music extra-curricular ensemble activity in elementary schools in Pha-Yao province, Thailand โดย นพพร กิจจา

- การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ = The study of readiness in instructional methods in teaching music for character development learning experiences of teachers in the elementary schools in Kalasin province โดย กนก ศิริกุล

- การศึกษาหลักสูตรและกระบวนการศึกษาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยของสถาบันจินตการดนตรี สถาบันดนตรีมีฟ้า และสถาบันดนตรีเคพีเอ็น = The study of the curriculum and the learning process for early childhood at Chintakarn, Mifa and KPN music academy โดย อัญชนา สุตมาตร

- การเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับผลจากการกระตุ้นด้วยเสียงดนตรี = The growth of premature babies effected from stimulating by music โดย ปาริชาติ สุขสว่างโรจน์

- การรู้เชิงคุณค่าในดนตรี : การสืบสวนสอบสวนหาคุณค่าสุนทรียภาพในดนตรีวัฒนธรรมร่วมของไทย : Qualitative knowing : qualitative knowing in music of Thai multi-cultural inquiry โดย ศุภชัย สุริยุทธ

- การดนตรีศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Music education in Lao pepole's democratic republic :a case study of music education system โดย สมจิตร ไสสุวรรณ

- การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรี ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = A study of situations and provlems on computer usage of music instructors in higher education of Thailand โดย ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ

การศึกษาการถ่ายโยงวัฒนธรรมทางดนตรีวงเครื่องสายประสมออร์แกน คณะเอกศิลป์ = A study of music acculturation of the Ekasin String Ensemble with organโดย ภคมน แสงมังคละ

- การศึกษาดนตรีหัวไม้ในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวตำบลบางลูกเสีอ จังหวัดนครนายก = Huamai : The ritual music of Baangluuksuea village, Nakhonnayok province, Thailand โดย รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

- กระบวนการฝึกซ้อมดนตรี (กลุ่มเครื่องลมไม้) กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The practicing in music (woodwind instrument) case study : student of pre-college in music program, college of music, Mahidol Universityโดย สุรัติ ประพัฒน์รังษี
- การสอนวิชาขับร้องสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า = The instruction of voice program : case study of Mifa music school โดย ปัณฑ์ชนิต ปัญญะสังข์

- การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์โรงเรียนดุริยางค์เหล่าทัพ = A comparative study of the bandsman curricula of the royal thai military schools of music โดย สมเกียรติ์ จุลโอภาส, พันโท

- การประเมินตนเองสำหรับนักเรียนวิชาเปียโนแบบรูบริค กรณีศึกษา : นักเรียนวิชาเปียโนระดับชั้นกลางตอนต้นของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า = Rubric, self-assessment for piano student case study : preparatory piano student of Yamaha Music Foundation โดย สุพิชชา แสนผูก

- การศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The process of measurement and evaluation of elementary music teacher in Bangkokโดย นฤมล สร้อยพวง
- การศึกษาโรงเรียนดนตรีระบบแฟรนไซส์ : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a franchise system of music schools in Thailand : case study of Yamaha music academy (Siam Kolkarn) โดย รติกร ธัญชัยพงศ์

- การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระดนตรีในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา = Study of the music curriculum construction in the third level of the public school in Songkhla province, Thailand โดย วิสาร สุทธิสว่าง

- การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการซ้อมวิชาเปียโนของนักเรียนในระดับชั้นต้น : กรณีศึกษาโครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Factors of successful Piano practicing in the beginning level : case study in music campus for general public, college of music Mahidol โดย วิชชุวรรณ ศรีมาศ

- การศึกษาสภาพเป็นจริงของโรงเรียนดนตรีกับความคาดหวังของนักเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of music school management and expectation of the students : a case study at Siamkolkarn music school The Mall Ngamwongwan, Bangkok, Thailand โดย คม ศรีกิจการ

- การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Classical guitar performance case study music program, Bachelor of Arts, Thaksin University โดย ต่อพงศ์ อุตรพงศ์

- ขลุ่ยพื้นเมืองในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา = Traditional vertical Khlui in Lanna music cultureโดย ปณิธิ เถาทอง

- คีตปฏิภาณ = Improvisation โดย สมชาย รัศมี

- คู่มือทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน = Foundation theory of music โดย ชัยยศ วรชินา

- คู่มือนักดนตรี 3 : การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ความคิดเห็นและความคาดหวังของครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = Opinion and expectation of music teachers of secondary school in the Department of General Education Bangkok โดย นิตยา พุ่มแสงทอง

- ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตามโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The expectation of parents who sent their children to study music at the Music Campus for general public, College of Music, Mahidol University โดย เมทินี เตชะวิทยากุล

- ความคิดเห็นของครูดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ต่อเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย = The opinions of Thai music teachers in the secondary schools in Bangkok area concerning the standardization in Thai music occupation โดย อรรถพร ทัศนะ

- ความคิดเห็นของครูสอนเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อการวัดผลและประเมินผลวิชาเปียโน = Piano assessment : the opinion of Piano teachers in music campus for general public, college of music, Mahidol University โดย สิตา บุนนาค

- ฆ้องวง : วัฒนธรรมการสร้างและผลกระทบทางดนตรี = Khong Wong : its cultural waking and effects on music โดย อภิชาติ ภู่ระหงษ์

- งานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนของอาจารย์และบรรยากาศในห้องเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษากับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาดนตรีของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา = A study of the relationships between teachers' teaching quality, classroom atmospere as perceived by students and achievement motivation towards music of music student at the undergraduate education level โดย พิเศษ ภัทรพงษ์

- ชัด [sound recording] โดย ชัยชัตน์ ศรีศุภวัตนะ

- จิตวิทยาการสอนดนตรี = Psychology of music teaching โดย ณรุทธ์ สุทธจิตต์
- โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชนโดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวสานสัมพันธ์
2/7/09 โดย motdang ลบ

เผยแพร่รายการที่เลือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น